Sluit menu
Loondoorbetaling

Iedere werknemer heeft het recht om zich ziek te melden. De reden van verzuim hoeft niet verplicht verteld te worden. Vertelt de werknemer deze reden wel, dan mag de leidinggevende daar niet over oordelen of dit registreren. Het is aan de bedrijfsarts om te beoordelen of er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hij bepaalt daarmee ook of de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon bij ziekte.

Bij ziekteverzuim dient de werkgever minimaal 70% van het brutoloon door te betalen.

Cao of regelingen binnen het bedrijf

Sommige werkgevers kiezen ervoor om een hoger loon te betalen dan het wettelijke minimum van 70%. Vaak geldt dit hogere percentage alleen in een beperkte periode. Het kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.

Herstelmelding

Als de werknemer het eigen werk vóór het einde van de wachttijd weer volledig heeft hervat is er sprake van herstel. Het loon wordt dan weer zoals gebruikelijk uitbetaald. Tenzij werkgever en werknemer andere afspraken maken. Bijvoorbeeld als het aantal arbeidsuren daalt.

Uitdiensttreding

Als de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens de ziekteverzuimperiode, bijvoorbeeld een jaarcontract, dan heeft de werknemer waarschijnlijk recht op een Ziektewet-uitkering. Meer hierover leest u op de website van UWV.

Na 104 weken

Is de werknemer na 104 weken nog niet hersteld, dan is de werkgever niet meer verplicht om 70% van het loon door te betalen. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid kan de werknemer dan recht krijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit hoofde van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Lees meer over deze situatie

Nakomen re-integratie afspraken

De zieke werknemer is verplicht om actief mee te werken aan het herstel. Ook de afspraken met de werkgever (vanuit het verzuimreglement of die uit het afgesproken Plan van aanpak) dienen nagekomen te worden. Houdt de werknemer zich niet aan deze afspraken, dan mag de werkgever het loon opschorten of zelfs stopzetten.

Loonsanctie voor de werkgever

Na twee jaar ziekteverzuim beoordeelt UWV of de werkgever voldoende re-integratie inspanningen hebben geleverd. Oordeelt UWV dat dat niet het geval is, dan kan UWV een loondoorbetalingsplicht opleggen aan de werkgever. Zo’n loonsanctie duurt maximaal een jaar.

Meest gestelde vragen over Loondoorbetaling


  • Kan het loon bij ziekte lager worden dan het minimumloon?

    De wettelijke verplichting is 70% loondoorbetaling. Maar: in het eerste jaar is de werkgever wettelijk verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon op basis van het aantal arbeidsuren te betalen. In het tweede ziektejaar zou het inkomen dan ook lager kunnen zijn dan het minimumloon.

  • Wat gebeurt er na 2 jaar met mijn inkomen?

    104 weken na de ziekmelding stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Is de werknemer op dat moment niet hersteld, dan beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u volgens UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een uitkering vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

  • Wordt er vakantiegeld uitbetaald bij ziekte?

    De reguliere loondoorbetalingen blijven van kracht gedurende de ziekteperiode. Dus ook een eventuele betaling van vakantiegeld zal op de gebruikelijke wijze, naar rato, plaatsvinden.