Sluit menu
Welkom bij Verzuim Services
Verzuimbegeleiding met als doel een duurzame hervatting van werk. Verzuim Services is gericht op procesbegeleiding met oog voor de individuele situatie. De medische begeleiding van de zieke werknemer is in handen van Obra, een onafhankelijke arbodienst. In het Verzuim Services portaal vindt u het re-integratiedossier van uzelf of van de werknemer die u begeleidt.
Inloggen

Verzuim

Omdat de werknemer bij verzuim per definitie kwetsbaar is, heeft de overheid heldere spelregels bedacht om te voorkomen dat de werkgever zelf voor dokter gaat spelen. Niet voor niets bent u verplicht om bij verzuim te schakelen met een  arbodienst. Uiteraard zijn de medische en sociale zaken die daar behandeld worden vertrouwelijk. De arbodienst zal aangeven of er sprake is van ziekte of gebrek waardoor het werk niet kan worden verricht, wat de verwachte hersteldatum is en wat werknemer én werkgever kunnen doen om het herstel te bevorderen. 

 • 1
  Wat betekent het voor mij als werknemer als ik ziek ben?

  De arbodienst beoordeelt in hoeverre u in staat bent om uw werkzaamheden uit te voeren en geeft de randvoorwaarden aan waaronder eventuele re-integratie kan plaatsvinden. In de meeste gevallen blijft uw werkgever een deel van uw loon doorbetalen. 

  Lees meer
 • 2
  Wat betekent het voor mij als werkgever als een werknemer ziek is?

  De Wet Verbetering Poortwachter stelt eisen aan de begeleiding van ziekteverzuim. Het opstellen van een plan van aanpak (als een werknemer langere tijd ziek is) is een van de administratieve plichten waaraan u bijvoorbeeld aan moet voldoen. Daarnaast bent u wettelijk verplicht om de eerste twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. En soms staan in de cao aanvullende eisen over vergoedingen en begeleiding. 

  Lees meer
 • 3
  Wat doet Verzuim Services?

  De specialisten van Verzuim Services begeleiden zowel werknemer als werkgever bij het nakomen van de Wet Verbetering Poortwachter. Zij begeleiden de re-integratie en werken hierbij samen met arbodienst Obra.  

  Lees meer
 • 4
  Wat doet Obra?

  De onafhankelijke arbodienst Obra begeleidt de werknemer zodat hij of zij gezond en met (zelf)vertrouwen aan een duurzame re-integratie kan werken.

  Lees meer
Arbodienst Obra + Verzuim Services

Arbodienst Obra + Verzuim Services

De combinatie van de arbodienst Obra voor de medische begeleiding en Verzuim Services voor de procesregie zorgt voor een unieke samenwerking. Door de inzet van de arbodienst Obra, een dochterorganisatie van Robidus,  kan de medische verzuimbegeleiding sneller een effectiever worden uitgevoerd. Daarnaast is er binnen de verzuimdienstverlening door optimaliseren van de processen en onderlinge afstemming eerder zicht op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

Lees meer
Poortwachter stappenplan

Poortwachter stappenplan

In de Wet Verbetering Poortwachter staat de basis van verzuimbegeleiding gedurende maximaal 104 weken. Ook staan hierin de rechten en plichten van werknemer en hun werkgever genoemd. In het Poortwachter-stappenplan staat wie wat wanneer moet doen. Dit stappenplan vormt de leidraad voor alle betrokken partijen.

Lees meer

Meest gestelde vragen over verzuim

 • Wat is het verschil tussen Spoor 1 en Spoor 2?

  Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Als er geen zicht (meer) is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat re-integratietraject in spoor 2 worden gestart. Dit betekent dat de re-integratie activiteiten gericht zijn op werkhervatting bij een andere werkgever. Een spoor 2 traject dient uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie gestart te worden.

  Meer informatie
 • Wat houdt het Poortwachter-stappenplan in?

  Uit de Wet Verbetering Poortwachter (kortweg: Poortwachter) vloeien een aantal, vooral tijdsafhankelijke, verplichtingen waar werkgevers en werknemers aan moeten voldoen bij verzuim.

  Meer informatie
 • Met welke bedrijfsarts werkt Verzuim Services?

  Verzuim Services werkt in principe samen met de onafhankelijke arbodienst Obra.

  Meer informatie
 • Wat is de Ziektewet

  Tot 1996 kregen werknemers die ziek waren een uitkering vanuit de Ziektewet. Vanaf 1 maart 1996 werd de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULB) geïntroduceerd. Door deze wet moeten werkgevers nu maximaal 104 weken lang 70% van het loon doorbetalen aan werknemers die door mentale of fysieke beperkingen niet kunnen werken. De Ziektewet bestaat nog wel, maar in een andere vorm: de wet zorgt nu onder andere voor een uitkering aan werknemers waarvan het arbeidscontract afloopt tijdens hun ziekteperiode. Lees meer over de Ziektewet op de site van UWV

  Naar het UWV