Sluit menu
Voor de werkgever
Zieke werknemer in dienst, wat nu?
Bij een ziekmelding van een werknemer gelden diverse wettelijke spelregels, waar zowel u als de werknemer zich aan moeten houden. Het Leidinggevendenportaal helpt u hierbij. Het portaal geeft u toegang tot de verzuimdossiers waarvan u de begeleider bent.
Inloggen

Wat zijn de stappen als de werknemer zich ziek meldt?

Er zijn verschillende zaken die geregeld moeten worden wanneer een medewerker zich ziekmeldt. Hiernaast behandelen we ze stuk voor stuk.

 • 1
  Ziekmelding

  De werknemer zal zich meestal ziekmelden bij de leidinggevende.  Elke organisatie heeft een verzuimprotocol waarin dit proces beschreven staat. 

  De werkgever geeft de ziekmelding door aan Verzuim Services.  

  Inloggen werkgeversportaal
 • 2
  Contact 

  Is de werknemer langer dan een paar dagen ziek dan neemt de Verzuim Services of de arbodienst contact met hem/haar op. 

  Tijdens een telefoongesprek wordt een inschatting gemaakt van de duur en complexiteit van het verzuim. Waar mogelijk worden werkhervatting afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld een verwachte hersteldatum.

  Lees meer
 • 3
  Nog ziek na 6 weken

  De arbodienst stelt, in overleg met de werknemer, een probleemanalyse op. Op basis van de probleemanalyse stelt u, samen met de specialisten van Verzuim Services, een plan van aanpak op. 

  Dit is de start van het Poortwachter stappenplan dat aangeeft wie, wat wanneer moet doen tijdens de verzuimbegeleiding. 

  Lees meer
 • 4
  Hersteldmelding

   

  De werknemer zal zich formeel bij de werkgever hersteld melden. Deze hersteldmelding geeft u door  aan Verzuim Services  

   

  Inloggen werkgeversportaal
Ondersteuning vanuit Verzuim Services

Ondersteuning vanuit Verzuim Services

De specialisten van Verzuim Services hebben na de ziekmelding contact met de werknemer. Afhankelijk van de verzuimduur worden een aantal vaste onderwerpen besproken, zoals de verwachtte verzuimduur. Tijdens het gehele verzuimtraject is Verzuim Services uw sparringspartner en houdt de regie over het verzuimdossier.

Waaruit bestaat re-integratiebegeleiding? 

De belangrijkste taak van de werkgever is het bieden van een passende re-integratieplek. Zo kan de werknemer in de praktijk werken aan het herstel. 

Werkgever? Wat verwachten we van u?

Het Poortwachter-stappenplan opvolgen

Is de werknemer na twee jaar nog steeds ziek, dan beoordeelt UWV de inspanningen van de werkgever en werknemer aan de hand van het re-integratieverslag. Blijken de inspanningen onvoldoende te zijn, dan kan er een loonsanctie worden opgelegd voor maximaal 52 weken.

Loondoorbetaling

Als een zieke werknemer niet in staat blijkt om zijn of haar werk te doen, dan moet u minimaal 70% van het brutoloon doorbetalen, voor maximaal 104 weken lang.

Een passende re-integratieplek aanbieden

De bedrijfsarts geeft aan wanneer, in welke mate en onder welke voorwaarden de zieke werknemer aan het werk kan. U moet een re-integratieplek aanbieden die hierop aansluit. Lukt dat niet binnen de eigen organisatie, dan moet gekeken worden naar andere organisaties (spoor 2).

Swipe
Verzuim Services Leidinggevenden portaal

Verzuim Services Leidinggevenden portaal

Het Verzuim Services Leidinggevenden Portaal vormt de spil in de onderlinge samenwerking tussen de werkgever, Verzuim Services en de arbodienst Obra. Door het samenbrengen van de expertises wordt de re-integratiebegeleiding op een effectieve manier ondersteund. En wordt naleving van het Poortwachter stappenplan gewaarborgd. Het portaal biedt inzicht in het dossiers van de zieke werknemer, vanzelfsprekend zonder medische en andere privacy-gevoelige informatie die alleen thuishoort bij de bedrijfsarts.

Inloggen
Interventies

Interventies

Afhankelijk van de situatie kan een externe specialist helpen bij het herstelproces. Denk aan een coach, een mediator of een gespecialiseerde therapeut. Het is belangrijk dat de juiste interventie wordt ingezet op basis van de juiste verzuimoorzaak.

Lees meer

Meest gestelde vragen door werkgevers

 • Krijg ik een terugkoppeling na de ziekmelding?

  Na de ziekmelding neemt de arbodienst contact op met de werknemer. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt een inschatting gemaakt van de duur en complexiteit van het verzuim. Waar mogelijk worden werkhervattingsafspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld een verwachte hersteldatum. Deze afspraken ontvangt u in een terugkoppeling.

  Meer informatie
 • Wat gebeurt er als de werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt?

  Als de re-integratie afspraken niet worden nagekomen door de werknemer kan de werkgever het loon opschorten of zelfs stopzetten.

  Meer informatie
 • Wat is een loonsanctie?

  Een loonsanctie wordt opgelegd door UWV als de werkgever niet of onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd. UWV beoordeelt de inspanningen van de werkgever aan de hand van het re-integratieverslag dat na 104 weken ziekteverzuim wordt opgeleverd. De loonsanctie houdt in dat de werkgever een extra periode (van maximaal 52 weken) het loon moet doorbetalen aan de werknemer. De reguliere loondoorbetalingsplicht van 104 weken wordt dus eigenlijk verlengd.

  Meer informatie
 • Het arbeidscontract van de zieke werknemer loopt af, wat nu?

  Is de werknemer nog niet hersteld op de einddatum van het arbeidscontract, dan gaat hij of zij ziek uit dienst en heeft misschien recht op een Ziektewet-uitkering. Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, dan loopt de re-integratiebegeleiding door alsof de werknemer nog in dienst zou zijn. Uw contactpersoon bij Verzuim Services kan u hier meer over vertellen.

  Naar het UWV