Sluit menu
Re-integreren

Zodra de werknemer enigszins hersteld is (we noemen dat “belastbaar” is)  kan het re-integratietraject opgestart kan worden. De arbodienst kan aangeven aan welke voorwaarden de re-integratie moet voldoen.Terug aan het werk gaan na een periode van verzuim gebeurt meestal stap voor stap.

Werk hervatten binnen de eigen organisatie

Het uitgangspunt is terugkeer in eigen werk. Eventueel met aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het aantal werkuren, de fysieke werkplek en de inhoud van het werk. Een vertrouwde plek met bekende gezichten.

Andere functie binnen de eigen organisatie

Het kan zijn dat het uitvoeren van de huidige functie vanwege iemands beperkingen niet mogelijk is. In dat geval kijken werknemer en werkgever samen of er binnen de organisatie een andere functie is die beter aansluit bij de mogelijkheden. Als er passend werk beschikbaar is, is werkgever verplicht om dit aan te bieden aan werknemer. De werknemer wordt geacht de passende werkzaamheden uit te voeren.

Andere functie bij een andere organisatie

Zodra er geen zicht meer is op hervatting van het werk binnen de eigen organisatie, moet er een traject worden gestart om ervoor te zorgen dat de werknemer toch ergens aan de slag kan. Dat noemen we een tweede-spoortraject.
Volgens het Poorwachter stappenplan start dit tweede spoor traject start uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie, in de 58ste verzuimweek. Ook al loopt er nog een spoor 1-traject. Het kan ook zijn dat naast de re-integratiebegeleiding in spoor 1 ook re-integratiebegeleiding in spoor 2 opgestart moet worden. Dit noemen we een 2-sporenbeleid. Als er binnen 3 maanden na de Eerstejaarsevaluatie geen concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie dan kunnen re-integratie activiteiten in spoor 2 achterwege blijven.

Poortwachter-stappenplan

Nog niet hersteld na twee jaar ziekteverzuim?

Na 2 jaar ziekteverzuim stopt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. De werknemer wordt dan door UWV beoordeeld of en in welke mate hij/zij arbeidsongeschikt is.

Niet hersteld

Meest gestelde vragen over Re-integreren


  • Wat is ‘Poortwachter’?

    Met ‘Poortwachter’ wordt de Wet Verbetering Poortwachter bedoeld. Deze wet houdt in dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

  • Wat houdt de eerstejaars evaluatie in?

    Bent u 1 jaar ziek? Dan bespreken de betrokken partijen hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. En of de werknemer op de goede weg is om weer aan het werk te komen. Dit heet de Eerstejaarsevaluatie. Het kan ook zijn dat het oorspronkelijk werkhervattingsplan (“Plan van Aanpak”) aangepast moet worden. Leg deze nieuwe afspraken ook vast.

  • Wat is het verschil tussen Spoor 1 en Spoor 2?

    Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Als er geen zicht (meer) is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat re-integratietraject in spoor 2 worden gestart. Dit betekent dat de re-integratie activiteiten gericht zijn op werkhervatting bij een andere werkgever. Een spoor 2 traject dient uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie gestart te worden.