Sluit menu
Verzuim Services
Werknemersportaal
Wanneer u ziek bent gelden er diverse regels, zaken waar u recht op heeft, maar ook regels waar u zich aan moet houden. Het Werknemersportaal helpt u hierbij. Dit is een streng beveiligde omgeving waarin uw afspraken met de bedrijfsarts staan, de gegevens van degene die u helpen bij uw re-integratie en alle relevante documenten zoals, het plan van aanpak.
Inloggen

Wat zijn de stappen als u ziek bent? 

De regels rondom verzuim zijn door iedere werkgever vastgelegd in een verzuimbeleid. In deze regels staat onder andere hoe u zich ziek moet melden en wat er vanaf het moment na ziekmelding verwacht wordt. Naast deze regels zijn er ook wettelijke regels waaraan u zich moet houden.

 • 1
  Ziekmelding

  U meldt zich ziek bij uw leidinggevende. In het verzuimbeleid van uw organisatie staat meer informatie hierover. Uw organisatie geeft uw ziekmelding door aan Verzuim Services en/of de arbodienst Obra.

 • 2
  Contact met arbodienst Obra

  Na ontvangst van de ziekmelding, neemt iemand van de arbodienst Obra, namens de bedrijfsarts, contact met u op. U wordt onder andere gevraagd hoelang u verwacht dat herstel zal duren.

 • 3
  Beoordeling door de arbodienst

  Binnen een aantal weken na uw ziekmelding volgt een consult met een medewerker van de arbodienst. Hieruit volgt een advies voor re-integratie.
  Hoe vaak u een consult heeft met iemand van de arbodienst, hangt af van uw situatie en uw herstel.

  Lees meer
 • 4
  Bent u hersteld?

  Fijn! Meld dit zo gauw mogelijk bij uw leidinggevende. Het re-integratietraject kan dan afgerond worden.

  Lees meer
Wat als u niet herstelt?

Wat als u niet herstelt?

Als u na 104 weken ziekteverzuim nog niet (volledig) hersteld bent dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt de re-integratie inspanningen van u en uw werkgever. Tevens beoordeelt het UWV of, en in welke mate, u nog arbeid kunt verrichten. Uit de beoordeling volgt of u een WIA-uitkering krijgt en de eventuele hoogte van uitkering.

Meer informatie

Hoe kunt u weer aan het werk?  

Om zo gauw mogelijk met een goed gevoel weer aan het werk te kunnen is het belangrijk dat u meewerkt aan het herstelproces. Samen met een team van deskundigen zorgen we ervoor dat u met een gerust gevoel weer aan de slag kan.  

Werknemer? Wat verwachten we van u?

Bereikbaar zijn

Zorg ervoor dat u bereikbaar bent voor uw leidinggevende en de arbodienst. Bent u door een van hen gebeld, maar heeft u de oproep gemist, bel dan dezelfde dag nog terug en spreek een voicemail in als dat mogelijk is.

Nadenken over alternatieven

Wees creatief in het bedenken van passend werk dat nog wel mogelijk is en geef duidelijk aan wat u nodig heeft om weer aan de slag te kunnen.

In contact blijven met de werkvloer

Wees proactief in het onderhouden van contact met collega’s en uw leidinggevende.

Wijzigingen doorgeven

Mochten er zaken veranderen rondom uw verzuim, geef dit dan door aan uw werkgever. Bijvoorbeeld wanneer u hersteld bent en klaar om aan de slag te gaan.

Afspraken nakomen

Kom uw re-integratie afspraken na. Vinden er wijzigingen plaats die van invloed zijn op uw re-integratieproces? Neem dan uiterlijk 48 uur van te voren contact op met uw leidinggevende. Samen kunt u dan eventuele nieuwe afspraken maken.

Swipe
Hoe zit het met de Ziektewet?

Hoe zit het met de Ziektewet?

“Ik zit in de Ziektewet” hoor je nog vaak, maar dat is formeel niet juist meer. In 1996 is de wetgeving rondom ziekteverzuim gewijzigd. Werknemers die vanwege mentale of fysieke problemen niet kunnen werken vallen onder de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ). De Ziektewet verzorgt onder andere een uitkering aan mensen die ziek zijn, maar geen werkgever hebben. Bent u nog ziek en eindigt uw arbeidsovereenkomst? Dan kunt u aanspraak maken op de Ziektewet.

Meest gestelde vragen door werknemers

 • Bij wie moet ik me ziekmelden?

  U meldt zich ziek bij uw leidinggevende. In het verzuimbeleid van uw organisatie staat meer informatie hierover. Uw organisatie geeft uw ziekmelding door aan Verzuim Services en/of de arbodienst Obra.

  Meer informatie
 • Wat gebeurt er als ik me ziek meld?

  U meldt zich ziek bij uw leidinggevende. Uw werkgever geeft de ziekmelding door aan Verzuim Services en/of de arbodienst Obra. Zo snel mogelijk na een ziekmelding vindt er een gesprek plaats om te inventariseren hoe lang u verwacht te verzuimen. Als blijkt dat het verzuim waarschijnlijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er door iemand van de arbodienst contact opgenomen. In een uitgebreid gesprek wordt ingaan op alles wat relevant is omtrent het verzuim. Samen met u wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt.

  Meer informatie
 • Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

  Al uw activiteiten dienen gericht te zijn op herstel.

  Bespreek vakantie met de arbodienst als er twijfel is of de vakantie de re-integratie mogelijk belemmert.

  Meer informatie
 • Worden mijn medische gegevens gedeeld met mijn werkgever?

  Nee, alleen de arbodienst heeft inzage in uw medisch dossier.

  Meer informatie
 • Wat gebeurt er als de werkgever zich niet aan zijn plicht houdt?

  Als een werknemer ziek is, moet diens werkgever zich houden aan het Poortwachter Stappenplan. Hij maakt een plan van aanpak en houdt zich aan de afgesproken termijnen. Alle documenten, waaronder de verplichte documenten zoals het Plan van aanpak, waarin re-integratie afspraken worden vastgelegd vormen het re-integratieverslag.

  Vraagt de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan voor de re-integratie? Dan kan UWV uw werkgever verplichten om uw loon (voor de duur van maximaal 52 weken) langer door te betalen. Dit noemen we een loonsanctie.

  Meer informatie
 • Ik ben het niet eens met het re-integratieplan, wat nu?

  Bent u het niet eens met het plan van aanpak en komt u er niet uit met uw werkgever of casemanager? Dan kunt u een onafhankelijk deskundigenoordeel van uw re-integratie aanvragen bij UWV.

  Lees meer