Sluit menu
Poortwachter-stappenplan

In de Wet Verbetering Poortwachter staan alle rechten en plichten die tijdens de eerste twee verzuimjaren gelden. Het uitgangspunt is werken aan herstel en zorgen voor de kortste route naar structurele, duurzame werkhervatting.

Het stappenplan bestaat uit meerdere stappen. Er staat alles in wat er gedaan moet worden vanaf het moment van ziekmelden tot maximaal 104 weken erna.

 • 1
  Probleemanalyse

  Uiterlijk in de zesde week van het verzuim wordt de Probleemanalyse opgesteld door de arbodienst. In de Probleemanalyse brengt de bedrijfsarts samen met de werknemer de huidige situatie in kaart.

  Daarnaast geeft de bedrijfsarts een advies over de re-integratiemogelijkheden en staat vermeld wat het einddoel van de re-integratie is. Met dit advies stellen werkgever en werknemer, met hulp van Verzuim Services, Plan van aanpak op.

 • 2
  Plan van aanpak

  Uiterlijk twee weken nadat de Probleemanalyse is opgesteld, stellen werkgever en werknemer, met hulp van Verzuim Services, het Plan van aanpak op. In het Plan van aanpak wordt het advies vanuit de Probleemanalyse vertaald naar concrete re-integratieafspraken om het einddoel te bereiken. Het uitgangspunt is dat alle afspraken gericht zijn op het, indien mogelijk, realiseren van duurzame werkhervatting.

 • 3
  Voortgangsgesprekken

  De re-integratie wordt zo vaak als nodig besproken, in principe elke zes weken. In dit voortgangsgesprek wordt onder andere gevraagd hoe het gaat en wat de werknemer nodig heeft. Het antwoord op deze vragen wordt vastgelegd voor de eerstejaarsevaluatie.

  Afhankelijk van de situatie kunnen gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in het Plan van aanpak, bijgesteld worden.

  Ook de arbodienst voert voortgangsgesprekken. Deze kunnen leiden tot aanpassing van de Probleemanalyse.

 • 4
  Eerstejaars evaluatie

  Op basis van de persoonlijke situatie van de medewerker, het plan van aanpak, de voortgangsgesprekken,  én het advies van de arbodienst vindt na een jaar een uitgebreide evaluatie plaats tussen de werkgever en werknemer. Hierin kijkt u samen terug op het voorgaande jaar en bepaalt wat er nodig is voor het komende jaar. Ook het tweede spoortraject (werkhervatting buiten de eigen organisatie) dient uiterlijk na een jaar verzuim opgepakt te worden.

 • 5
  Actueel oordeel

  Ter voorbereiding op de aanvraag van de WIA uitkering stelt de arbodienst het Actueel oordeel op. In dit document beschrijft de bedrijfsarts het verloop en de stand van zaken van de re-integratie. Ook de actuele belastbaarheid van de werknemer wordt hierin vermeld.

  De arbodienst zorgt dat het medische gedeelte van het re-integratiedossier compleet is en klaar staat voor de aanvraag van de WIA uitkering.

 • 6
  Eindevaluatie

  Op basis van het Actueel oordeel stelt de werkgever, eventueel met behulp van Verzuim Services, de Eindevaluatie op. Dit gebeurt uiterlijk twee weken voor aanvraag van de WIA uitkering. De Eindevaluatie is een samenvatting van de re-integratie inspanningen van de afgelopen twee jaar. Daarnaast worden de actuele en toekomstige re-integratiemogelijkheden van de werknemer beschreven.

  De Eindevaluatie vormt samen met alle voorgaande UWV formulieren, zoals de Probleemanalyse en het Plan van aanpak, de basis van het re-integratieverslag. Dit verslag heeft UWV nodig om de aanvraag van de WIA uitkering van de werknemer in behandeling te nemen.

Geen zicht op herstel

Er zijn situaties waarin er weinig tot geen uitzicht is op herstel. Wanneer vastgesteld is dat een werknemer niet meer kan werken, hoeft het Poortwachter stappenplan niet helemaal gevolgd te worden. Er kan dan eerder een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling bij UWV worden aangevraagd. Namelijk de (vervroegde) WIA-aanvraag, die in andere gevallen pas na 104 weken ziekteverzuim gebeurt.

Medisch dossier

De arbodienst is verantwoordelijk voor het medisch dossier. Gedurende de verzuimbegeleiding vraagt de arbodienst eventueel medische informatie op. Deze medische informatie wordt niet gedeeld met de werkgever. Als de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt dan wordt het medisch dossier wel toegevoegd aan het re-integratieverslag. De werknemer is verantwoordelijk voor het versturen daarvan naar UWV.

Meest gestelde vragen over Poortwachter-stappenplan


 • Wanneer moet ik starten met re-integratie?

  De bedrijfsarts geeft aan wanneer en onder welke voorwaarden u kunt starten met de re-integratie. Voorbeelden van voorwaarden zijn het aantal uren en de fysieke en/of mentale belasting die u aankunt.

 • Kan het Plan van aanpak worden bijgesteld?

  Een wijziging in uw medische en/of privésituatie kan gevolgen hebben voor herstel en re-integratie. Het kan daarom nodig zijn om het plan van aanpak bij te stellen. Gewijzigde afspraken worden opgenomen in de bijstelling van het plan van aanpak.

 • Wat als de werknemer na 104 weken niet beter is?

  De werknemer die na 2 jaar nog niet (volledig) hersteld is voor (passend) werk, komt in aanmerking voor een WIA uitkering.

 • Moet de periode van 104 weken aaneengesloten zijn?

  Volgens de wet heeft iedere werknemer gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Als meerdere ziekteperioden elkaar opvolgen, met een onderbreking van minder dan 4 weken, worden deze perioden bij elkaar opgeteld.

  Maar: is een werknemer 4 weken of langer volledig hersteld, dan komt bij een nieuwe ziekmelding de teller weer op nul te staan.