Sluit menu

Volgens de wet heeft iedere werknemer gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Als meerdere ziekteperioden elkaar opvolgen, met een onderbreking van minder dan 4 weken, worden deze perioden bij elkaar opgeteld.  

Maar: is een werknemer 4 weken of langer volledig hersteld, dan komt bij een nieuwe ziekmelding de teller weer op nul te staan. 

Een wijziging in uw medische en/of privésituatie kan gevolgen hebben voor herstel en re-integratie. Het kan daarom nodig zijn om het plan van aanpak bij te stellen. Gewijzigde afspraken worden opgenomen in de bijstelling van het plan van aanpak.  

Met ‘Poortwachter’ wordt de Wet Verbetering Poortwachter bedoeld. Deze wet houdt in dat de werkgever en werknemer zich samen, met behulp van een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk duurzaam weer aan het werk te krijgen.  

Tot 1996 kregen werknemers die ziek waren een uitkering vanuit de Ziektewet. Vanaf 1 maart 1996 werd de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULB) geïntroduceerd. Door deze wet moeten werkgevers nu maximaal 104 weken lang 70% van het loon doorbetalen aan werknemers die door mentale of fysieke beperkingen niet kunnen werken. De Ziektewet bestaat nog wel, maar in een andere vorm: de wet zorgt nu onder andere voor een uitkering aan werknemers waarvan het arbeidscontract afloopt tijdens hun ziekteperiode. 

Lees meer over de Ziektewet op de site van