Sluit menu

De wettelijke verplichting is 70% loondoorbetaling. Maar: in het eerste jaar is de werkgever wettelijk verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon op basis van het aantal arbeidsuren te betalen. In het tweede ziektejaar zou het inkomen dan ook lager kunnen zijn dan het minimumloon. 

104 weken na de ziekmelding stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Is de werknemer op dat moment niet hersteld, dan beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u volgens UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een uitkering vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De reguliere loondoorbetalingen blijven van kracht gedurende de ziekteperiode. Dus ook een eventuele betaling van vakantiegeld zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

De eerste 2 jaar is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het brutoloon door te betalen. In sommige cao’s of bedrijfseigen regelingen wordt er meer dan 70% uitbetaald. Dit geldt meestal voor een beperkte periode. Dat werkt vaak zo: 100% doorbetaling in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.

De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken. Daarna krijgt de werknemer die nog niet hersteld is, wellicht recht op een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid (de zogenaamde WIA, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

De werknemer die na 2 jaar nog niet (volledig) hersteld is voor (passend) werk, komt in aanmerking voor een WIA uitkering.
Op basis van onder andere het re-integratieverslag beoordeelt de verzekeringsarts van UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. De mogelijke uitkomsten zijn:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Volledig arbeidsongeschikt

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Ga voor meer informatie naar www.uwv.nl.