Sluit menu

Een deskundigenoordeel kan door zowel de werkgever als de werknemer worden aangevraagd en heeft vooral als doel de re-integratie weer op gang te brengen na een verschil in inzicht. Een deskundigenoordeel wordt aangevraagd bij het UWV. De aanvrager betaalt kosten voor een deskundigenoordeel.

UWV geeft een oordeel over de vraagstelling in het deskundigenoordeel. Het oordeel is niet leidend maar kan (financiële) gevolgen hebben als er geen adequate opvolging wordt gegeven aan het oordeel.
Een second opinion kan alleen worden aangevraagd door de werknemer. Bij een second opinion beoordeelt een andere bedrijfsarts het advies van zijn collega bedrijfsarts.

Re-integratie omvat alle activiteiten die bevorderen dat iemand terug aan het werk kan, nadat hij of zij is uitgevallen. Bent u langere tijd ziek en kunt u (tijdelijk) uw eigen werk niet doen? Dan bekijkt u samen met uw werkgever en de bedrijfsarts wat uw mogelijkheden zijn. Misschien kunnen uw huidige werkzaamheden worden aangepast of kunt u ander werk doen. Bij uw eigen werkgever of bij een ander bedrijf.

De bedrijfsarts geeft aan wanneer en onder welke voorwaarden de werknemer kan starten met de re-integratie. Voorbeelden van voorwaarden zijn het aantal uren en de fysieke en/of mentale belasting die iemand aankan.

Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Als er geen zicht (meer) is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat re-integratietraject in spoor 2 worden gestart. Dit betekent dat de re-integratie activiteiten gericht zijn op werkhervatting bij een andere werkgever. Een spoor 2 traject dient uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie gestart te worden.

Dit betekent dat de werknemer ziek uit dienst gaat. De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever stopt op de einddatum van het arbeidscontract.

Mogelijk heeft de werknemer recht op een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering wordt tot maximaal 104 weken na de ziekmelding uitbetaald. De periode dat de werknemer nog in dienst was bij de werkgever telt hierin mee. Meer hierover leest u op de website van UWV.

Een arbeidsdeskundige doet onder andere onderzoek naar iemands mogelijkheden en beperkingen om te werken. Uit dit onderzoek blijkt welke functies iemand nog zou kunnen uitvoeren of waar een functie aan moet voldoen om binnen de mogelijkheden te passen.

Na 104 weken ziekteverzuim beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt op basis van het re-integratieverslag, maar ook naar aanleiding van een consult met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. Beoordelen zij dat de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan ontstaat er recht op een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Bent u 1 jaar ziek? Dan bespreken de betrokken partijen hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. En of de werknemer op de goede weg is om weer aan het werk te komen. Dit heet de Eerstejaarsevaluatie. Het kan ook zijn dat het oorspronkelijk werkhervattingsplan (“Plan van Aanpak”) aangepast moet worden. Leg deze nieuwe afspraken ook vast.

Na 42 weken wordt UWV op de hoogte gebracht van de ziekmelding. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde 42e-weeksmelding. Is de werknemer na 104 weken niet hersteld dan volgt de WIA-aanvraag bij UWV.

Om de re-integratie en/of het herstel te bevorderen worden vaak gespecialiseerde partijen ingeschakeld.  Denk aan een gespecialiseerde therapeut, een levensttijlcoach, een mediator. Dit noemen we een interventie.