Sluit menu

 

Artikel 1 Definities1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.Robidus: Robidus Risk Consulting B.V., Robidus ServicesB.V.,Robidus Solutions B.V.en/of Obra Services B.V.b.Opdrachtgever: de wederpartij van Robidusende rechtspersoon die gebruikersrechten van HRControlNet krijgt/verwerft door middel van een overeenkomst.c.HRControlNet: de online softwareapplicatie van Robidusten behoeve van de Opdrachtgever waarmee de gebruikers (delen) van de Sociale Zekerheid kunnen uitvoeren.d.Gebruiker: degene aan wie door de Hoofdgebruiker de bevoegdheid is gegeven om namens Opdrachtgever toegang te krijgen tot HRControlNet op basis van de rechten die de Hoofdgebruiker opgeeft in de Gebruikersbeheermodule.e.Gebruikersbeheermodule: de functionaliteit binnen HRControlNet waarin de Hoofdgebruiker gebruiksrechten van specifieke Gebruikers kan toewijzen, wijzigen en beëindigen.f.Hoofdgebruiker: degene aan wie door Opdrachtgever de bevoegdheid is gedelegeerd en als zodanig in deToegangsautorisatieis benoemd, om namens Opdrachtgever toegang te krijgen tot HRControlNet enom binnen de Gebruikersbeheermodule van HRControlNet Gebruikers te benoemen en rechten toe te kenneng.Licentiemodule: gebruikersrecht van een deel (module) van HRControlNeth.Loonsom: het totaal van lonen en sociale premies ten laste van Opdrachtgever.i.Kostenverhogende omstandigheden: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Robidus niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de uitvoering van de overeenkomst verhogen.j.Partijen: Opdrachtgever en Robidus gezamenlijkk.Toegangsmiddel: een code en/of wachtwoord en/of token, dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot HRControlNet.Artikel 2 Toepasselijkheid1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Robidus alsmede op iedere overeenkomst tussen Robidus en Opdrachtgever. 2.Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.3.Wanneer Opdrachtgever enkel een overeenkomst heeft met Obra Services B.V., dan zijn in deze Algemene Voorwaarden de bepalingen met betrekking tot HRControlNet niet van toepassing. 4.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Robidus en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.Artikel 3 Aanbod1.Een aanbod van Robidusis vrijblijvend en herroepelijk. Indien in het aanbod wordt vermeld dat het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is, strekt die termijn er niet toe Robidus voor die tijd te binden. Robidus heeft –ondanks de gestelde termijn –het recht om een vrijblijvend aanbod te herroepen binnen de daaraan gestelde termijn,alsmede gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan.2.De prijzen in een aanbodzijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegeen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomstte maken (on)kosten, waaronder reis-en verblijfkosten. 3.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar verstrekte gegevens, waarop Robidus het aanbod heeft gebaseerd.4.Aan een door Robidus afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vast) tarief voor de door Robidus te verrichten werkzaamheden, indien dit schriftelijk is overeengekomen.5.Een samengestelde tariefopgave verplicht Robidus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven tarief.6.Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige of opvolgende opdrachten.
 
Oktober202127.De overeenkomst tussen Robidus en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke en tijdige aanvaarding van het aanbod. Indien het aanbod niet schriftelijk en/of niet tijdig is aanvaard, maar Robidus met (stilzwijgende) goedkeuring van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, wordt de factuur van Robidus geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en correct weer te geven. 8.Indien de aanvaarding op essentiële dan wel ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod, komt geen overeenkomst tot stand.9.Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Robidus tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.Artikel 4 Uitvoering van overeenkomst1.Robidus zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.2.Bij de uitvoering van de overeenkomst rust op Robiduseen inspanningsverplichting. Van een resultaatsverplichting aan de zijde van Robidus is geen sprake.3.Robidus mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele aan een derdeoverdragen. 4.Robidus kan de overeenkomst dan wel de voorgenomen werkzaamheden wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder verandering van wet-en regelgeving, verandering van eisen/instructies van het UWV, verzekeraars of Belastingdienst en veranderingen aan de zijde van Opdrachtgever. Robidus zal Opdrachtgever tijdig informeren over de voorgenomen wijziging(en).5.Als Robidus op grond van de overeenkomst is gebonden aan een termijn, is dat nooit een fatale termijn, tenzij dit expliciet in de overeenkomst is vermeldRobiduszal zich houden aan van toepassing zijnde wettelijke termijnen.6.Robidus verleent Opdrachtgever het gebruikersrecht (licentie) totéén of meerdere modules van HRControlNet. Robidusmaakt voor de uitvoering van haar dienstverlening gebruik van de HRControlNet licentie van Opdrachtgever. In de overeenkomst wordt vastgelegdop welke Licentiemodules het gebruikersrecht van toepassingis.7.Tijdens de duur van de overeenkomst komt aan Robidus exclusiviteit toe. Daarmee wordt bedoeld dat Opdrachtgever en de eventueel aan haar gelieerde (rechts)personen geen opdracht aan een derde verstrekt die gelijk, soortgelijk of aanverwant is aan de opdracht aan Robidus. 8.Opdrachtgever is niet gerechtigdhaar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst over te dragen aan een derdezonder toestemming van Robidus Robidus zal Opdrachtgever haar toestemming zonder redelijke grond niet onthouden.9.Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Robidus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan Robidus worden verstrekt. Correspondentie tussen Opdrachtgever en overheidsinstellingen, waaronder het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)en de Belastingdienst, verband houdende met de werkzaamheden van Robidus wordt door Opdrachtgever uit eigen beweging en onverwijld aan Robidus verstrekten/ofOpdrachtgever machtigt Robidus om de correspondentie namens Opdrachtgever te verkrijgen. Fiscaleen/of juridische wijzigingen betreffende Opdrachtgever, zoals handelsnaam en loonheffingsnummer, worden schriftelijk, uit eigen beweging en onverwijld aan Robidus medegedeeld.10.De noodzakelijke gegevens als bedoeld in lid 9van dit artikel dienen in ieder geval op eerste verzoek van Robidus onverwijld te worden verstrekt.11.Opdrachtgever staat er jegens Robidus voor in dat de door of namens haar verstrekte gegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn alsmede dat zij gerechtigd is om de gegevens aan Robidus te verstrekken. Opdrachtgever staat er verder voor in dat de door haar verstrekte gegevens geen strikt vertrouwelijke (medische) informatie van(oud-) werknemers bevat. 12.Indien een partij aan de wederpartij informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert de verstrekkende partijdat daardoor geen inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. vrij zijn van virussen en defecten.13.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Robidus worden verstrekt, heeft Robidus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schortenvoor dat deel van de uitvoering waar de benodigde gegevens van ontbreken. De gevolgen van de opschorting, waaronder eventuele extra kosten, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien het niet of niet tijdig verstrekken van de gegevens leidt tot vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, komen de gevolgen van de vertraging voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 
Oktober20213Artikel 5 Looptijd overeenkomst en opzegging1.De overeenkomst tussen Robidusen Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld. In de overeenkomst wordt de looptijd van de overeenkomst vastgelegd. 2.Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt geacht voor dezelfde looptijd, maar ten hoogste een jaar, op de vroegere voorwaarden te zijn voortgezet, indien de overeenkomst na het verstrijken van de looptijd door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet.3.Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door Partijen niet tussentijds worden opgezegd.Ook een voortgezette overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.4.In afwijking van lid 3kan een overeenkomst voor bepaalde tijd door Partijen worden opgezegd wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor de andere Partij in redelijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet.De opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden te geschieden.5.Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door Partijen worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden te geschieden.6.Een overeenkomst kan door een Partij met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in het geval:a.van ontbinding, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartijdanwel een verzoek/aangifte daartoe;b.de wederpartijgeen of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haarverplichtingen; ofc.de wederpartijin verzuim verkeert bij de nakoming van haar verplichtingen.7.Indieneen partijeen overeenkomst met de wederpartij opzegt, heeft de wederpartijgeen recht op een (schade)vergoeding.8.Een opzegging, ongeacht door welke partij, laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de door Robidus tot het einde van de overeenkomst verrichte werkzaamheden te betalen. 9.Het recht van Robidus om op te zeggen laat haar recht op ontbinding ex artikel 6:265 BW en de daarbij behorende nevenrechten onverlet.Artikel 6 Honorarium1.Robidus verricht haar werkzaamheden tegen vaste prijzen/percentagesen/of uur-/dagtarief. 2.Het honorarium en de eventuele kostenramingen zijn exclusief BTWen andere heffingen van overheidswege en inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken (on)kosten, waaronder reis-en verblijfkosten. 3.Alle door Robidus vermelde prijzen en/of tarieven zijn steeds in euro’s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te verrichten.4.Het verschuldigde honorarium en de door of namens Robidus gemaakte (on)kosten verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst worden periodiek of in elk geval maandelijks in rekening gebracht.5.De (on)kosten die Opdrachtgever dient te maken om uitvoering te geven aan de door Robidus geleverde producten en/of diensten zijn voor rekening van Opdrachtgever.6.In het geval Robidus een vast tarief met Opdrachtgever is overeengekomen, heeft Robidus het recht het tarief te verhogen wanneer kostenverhogende omstandigheden zullen intreden dan wel zijn ingetreden. Robidus zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over het intreden van de kostenverhogende omstandigheden, de gevolgen daarvan voor het tariefen de ingangsdatum van het nieuwe tarief. Indien Robidus op grond van dit lid het tariefverhoogt, kan Opdrachtgever -in afwijking van artikel 5 -de overeenkomst binnen één maand nadat zij schriftelijk is geïnformeerd over de verhoging van het tariefopzeggen. De opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand te geschieden. 7.Op verzoek van Robidus verstrekt Opdrachtgever inzage in haar totale loonsom. In het geval de loonsom van Opdrachtgever tijdens de duur van de overeenkomst met 10% of meer stijgt dan wel daalt, dient Opdrachtgever deze verandering onverwijld en schriftelijk aan Robidus mede te delen. De verandering van de loonsom kan gevolgen hebben voor het overeengekomen honorarium. Wanneer de verandering leidt tot een wijziging in honorarium, zal Robidus Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over het nieuwe honorarium en de ingangsdatum daarvan. Indien Robidus op grond van dit lid het honorarium verhoogt, kan Opdrachtgever -in afwijking van artikel 5 -de overeenkomst binnen één maand nadat zij schriftelijk is geïnformeerd over de verhoging van het honorarium opzeggen. De opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand te geschieden.8.Robidus is gerechtigd de in de overeenkomst genoemde tarieven jaarlijks aan te passen overeenkomstig de ontwikkeling van de Dienstprijsindex van het CBS over het voorbije kalenderjaar. Indexatie vindt plaats per 1 januari van elk kalenderjaar.
 
Oktober20214Artikel 7 Betaling1.De factuur van Robidus dient te worden voldaan binnen de overeengekomen betaaltermijn, doch in geen geval later dan dertig dagen na de factuurdatum. Opdrachtgever kan geen beroep op verrekening of opschorting doen. Opdrachtgever doet verder afstand van haar retentierecht.2.Indien Opdrachtgever de factuur van Robidus niet tijdig voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag (incl. rente). 3.Indien Opdrachtgever de factuur van Robidus niet of niet tijdig betaalt, dan wel Robidus gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever de factuur niet of niet tijdig zal betalen, is Robidus gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangenom een beroep op artikel 5.6 onder b te voorkomen. Opdrachtgever dient deze zekerheid op eerste verzoek van Robidusen onverwijld te stellen. De zekerheid dient zodanig te zijn dat daarmee alle verplichtingen van Opdrachtgever worden gedekt. De kosten verband houdende met het stellen van zekerheid komen voor rekening van Opdrachtgever.4.Indien Opdrachtgever enige op haar rustende verplichting niet nakomt, is Robidus gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever haar verplichtingen is nagekomen. De gevolgen van de opschorting komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het recht op opschorting laat onverlet het recht van Robidus op vergoeding van schade, kosten en rente.5.De vorderingen van Robidus zijn direct opeisbaar in het geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever alsmede in hetgeval ten laste van Opdrachtgever door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag is gelegd, de overeenkomst door Opdrachtgever of Robidus is opgezegd dan wel Opdrachtgever in verzuim verkeert bij de nakoming van haar verplichtingen jegens Robidus.6.Alle door Robidus in redelijkheid gemaakte(buiten)gerechtelijkeincassokosten, als gevolg van een tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever.7.Alle door een Partij in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten(m.u.v. incassokosten), waaronder advocaatkosten, als gevolg van een tekortschieten van de wederpartijin de nakoming van haar verplichtingen komen ten laste van de wederpartij.Artikel 8 Klachtplicht1.Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Robidus geen beroep meer doen, indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Robidus terzake heeft geklaagd. 2.Een klacht van Opdrachtgever of een derde schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.3.In geval een klacht terecht is, heeft Robidus de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos herstellen of opnieuw verrichten van de gebrekkige prestatie of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van werkzaamheden tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.Bij het maken van de keuze houdt Robidus rekening met de belangen die Opdrachtgever heeft bij een juiste prestatie.Artikel 9 Aansprakelijkheid1. Robidus is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt doordat noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de overeenkomst niet of niet tijdig is verstrekt dan wel doordat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn.2. Robidus is niet aansprakelijk voor: a.de verplichting van Opdrachtgever tot doorbetaling van loon gedurende de arbeidsongeschiktheid en/of ziekte van werknemers;b.een door het UWV opgelegde verlenging van de verplichting tot doorbetaling van loon gedurende de arbeidsongeschiktheid en/of ziekte van werknemers (loonsanctie);c.een door het UWV opgelegde verplichting tot vergoeding van de ziektewetuitkering van (oud-)werknemers (verhaalsanctie); d.andere door het UWV danwel Belastingdienst opgelegde sancties.3.De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt niet, indien de (loon-of verhaal)sanctie het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Robidus in de nakoming van haar verplichtingen en Robidus
 
Oktober20215terzake in verzuim verkeert.4.Wanneer de dienstverlening van Robidus de inzet van een (bedrijfs)arts omvat, isRobidusniet aansprakelijk voor het verschil in medisch inzicht tussende (bedrijfs)arts en een verzekeringsarts van het UWV. Dit is slechts anders wanneer de (bedrijfs)arts aantoonbaar niet heeft gehandeld zoals van een redelijke bekwaam en redelijk handelend professional mag worden verwacht.5.De aansprakelijkheid van Robidus, op welke grond dan ook en om welke reden dan ook, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Robidus terzake van de schadeveroorzakende gebeurtenis uitkeert.Op verzoek verstrekt Robidus een bewijs van verzekering.6.Indien de verzekeraar van Robidus niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Robidusper jaarbeperkt tot het door haar in deafgelopenzes maandenin rekening gebrachte honorarium voor de desbetreffende opdracht, met een maximum van € 100.000,-per schadeveroorzakende gebeurtenis.7.Robidus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade en schade door bedrijfs-stagnatie.8.De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzettelijk of bewuste roekeloos handelen van Robidus of haar werknemers. Artikel 10 Vrijwaringen1.Indien Robidusals gevolg van een doen of nalaten van Opdrachtgever door een derde wordt aangesproken, zal Opdrachtgever Robidus vrijwaren en schadeloos stellen voor de aanspraken van deze derde.2.Opdrachtgever zal Robidus vrijwaren en schadeloos stellen voor aanspraken van derden als gevolg van onjuist, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik van HRControlNet door of namens Opdrachtgever.3.Indien een derde schade lijdt of heeft geleden doordat noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de overeenkomst niet dan wel niet tijdig is verstrekt dan wel doordat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, zal Opdrachtgever Robidus vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering van de derde. 4.In het geval Robidus als verwerker door een derde, waaronder (oud-)werknemers van Opdrachtgever, wordt aangesproken wegens onrechtmatige gedragingen bij de gegevensverstrekking en/of –verwerking die heeft plaatsgevonden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Robidus, bijvoorbeeld schending van de privacy, zal Opdrachtgever Robidus vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering.De vrijwaring in het vorige zin is niet van toepassing wanneer Robidus de bepalingen in de tussen Partijen geldende verwerkersovereenkomst heeft geschonden.5.Iedere partij zal de wederpartij vrijwaren en schadeloos stellen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door diepartijverstrekte materialen of gegevens.6.Opdrachtgever zal Robidusvrijwaren en schadeloosstellen voor eventuele consequenties van fiscaal-juridische wijzigingen.7.Robidus en Opdrachtgever treden in overleg over de feitelijke invulling van de vrijwaring. Indien het overleg niet leidt tot overeenstemming, bepaalt Robidus op welke wijze invulling aan de vrijwaring dient te worden gegeven.Artikel 11 Geheimhouding1.Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot de inhoud van de tussen hen bestaande overeenkomst(en).2.Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De volgende informatie is in ieder geval vertrouwelijk: persoonsgegevens, interne werkinstructies/protocollen, en gegevens betreffende klanten, relaties, producten, prijzen, diensten, marketingactiviteiten, onderzoek, ontwikkeling en strategieën van Robidus.3.Partijen beschermende vertrouwelijke informatie van de wederpartijop dezelfde wijze als haar eigen vertrouwelijke informatie. Partijen zullen in ieder geval passende en doeltreffende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie van de wederpartij tegen openbaarmaking, onbevoegde kennisname, verminking, verlies of onrechtmatig gebruik. 4.Partijen zullen de vertrouwelijke informatie van Robidus niet kopiëren, bewerken, verwerken of veranderen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 
Oktober202165.Partijen garanderendat haar werknemers en andere (hulp)personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst gebonden zijn aan een geheimhoudingsbeding waarbij de vertrouwelijke informatie van de wederpartijtenminste op dezelfde voet wordt beschermd als in dit artikel.6.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,een Partijverplicht is vertrouwelijke informatie van de wederpartijte openbaren, is de Partijgehouden de wederpartij direct en schriftelijk te informeren over de verplichting, zodat de wederpartijmaatregelen kan treffen. Een Partij verleent op eerste verzoek haar volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan het treffen van maatregelen door de wederpartij. Indien openbaarmaking van vertrouwelijke informatie op grond van voormelde verplichting niet kan worden voorkomen, zal eenPartijniet meer informatie openbaar maken dan strikt noodzakelijk.7.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een Partijgehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren en die Partijzich ter zake niet kan beroepen opeen wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is die Partijniet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en isde wederpartijniet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht. 8.Op eerste verzoek van Robidus alsook indien de overeenkomst niet tot stand komt, tussentijds wordt beëindigd of van rechtswege eindigt, dient Opdrachtgever op eigen kosten alle vertrouwelijke informatie van Robidus onverwijld aan Robidus te retourneren of, als de informatie niet kan worden teruggegeven, te vernietigen. Voorts geeft Opdrachtgever de instructie aan haar werknemers en andere (hulp)personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst om alle vertrouwelijke informatie van Robidus alsmede documenten waarin deze vertrouwelijke informatie is verwerkt, te vernietigen. Opdrachtgever ziet erop toe dat de instructie onverwijld wordt opgevolgd. Op eerste verzoek van Robidus verstrekt Opdrachtgever bewijs dat alle vertrouwelijke informatie is geretourneerd of vernietigd.Robidus zal vertrouwelijke informatie van opdrachtgeverbewaren en vernietigen conform het Privacy beleid‘Klantgegevens’en/of het door partijenop grond van artikel 13overeen te komen Exitplan.9.Partijen leggen in een verwerkersovereenkomst de voorwaarden vast voor het verwerken van persoonsgegevens.10.Dit artikel is van toepassing tijdens de duur van de overeenkomst(en) tussen Robidus en Opdrachtgever alsmede na het einde van de overeenkomst(en).11.Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke, indien zij in strijd met dit artikel handelt. In dat geval verbeurt Opdrachtgever aan Robidus een direct opeisbare boete van € 25.000,-per overtreding alsmede een direct opeisbare boete van € 2.500,-voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Bij overtreding van dit artikel staat het Robidus vrij om ook de daardoor geleden schade en nog te lijden schade te verhalen op Opdrachtgever. Het vorderen van een boete en/of schadevergoeding laat het recht van Robidus om nakoming van dit artikel te vorderen onverlet.Artikel 12 Intellectueel en industrieel eigendom1.Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de krachtens het aanbod of overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten berusten uitsluitend bij Robidus. 2.Opdrachtgever erkent dat alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, gebruiksmodellenrechten, tekeningen-en modellenrechten op werken, waren, diensten of uitvindingen die door Robidus zijn vervaardigd respectievelijk bewerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Robidus toekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts kan worden verkregen door een depot of registratie, dan isuitsluitend Robidus daartoe bevoegd.3.Voor zover in verband met de uitvoering van de overeenkomst rechten van intellectueel of industrieel eigendom aan Opdrachtgever zullen toekomen, draagt Opdrachtgever deze rechten op eerste verzoek over aan Robidus. De overdracht van het eigendom is onbeperkt en omvat alle aan het overgedragen eigendom verbonden rechten en bevoegdheden ten aanzien van alle huidige en toekomstige gebruiks-of exploitatievormen terzake. Opdrachtgever doet onherroepelijk afstand van alle eventueel aan haar krachtens wet, verdrag of regeling, waar ook ter wereld, toekomende persoonlijkheidsrechten in de mate waarin de wet, verdrag of regeling zodanige afstand toelaat.4.Voor zover het niet mogelijk is om de intellectuele of industriële eigendomsrechten aan Robidus over te dragen, verleent Opdrachtgever aan Robidus om niet een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, exclusieve en onbeperkte licentie om (onderdelen van) de werken, waren, diensten en uitvindingen te gebruiken, aan te passen, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te exploiteren in de ruimste zin van het woord. Het zal Robidus vrijstaan om aan derden sub-licenties te verstrekken.5.Alle door Robidus verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,schetsen, tekeningen, software enz., zijn bestemd om uitsluitend te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet
 
Oktober20217door haar zonder voorafgaande toestemming van Robidus worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.Artikel 13 Einde overeenkomst1.In het geval de overeenkomst is geëindigd, ongeacht de reden daarvoor en de wijze waarop dat is gebeurd, heeft Opdrachtgever recht op een zogeheten exit-termijn. De exit-termijn bedraagt twee maanden na de einddatum van de overeenkomst. Gedurende de exit-termijn blijft de desbetreffende Licentiemodule binnen HRControlNet toegankelijk voor Opdrachtgever en heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de data veilig te stellen door middel van exports.2.Na de exit-termijn zal Robidusde desbetreffende Licentiemodule afsluiten en de daarin opgenomen gegevens van Opdrachtgever vernietigen. 3.Aanvullende werkzaamheden die door Robidus in de fase na beëindiging van de overeenkomst worden uitgevoerd, worden op basis van een nader op te stellen Exitplan op nacalculatie aan Opdrachtgever gefactureerd.Artikel 14 Niet-overname personeel1.Het is Opdrachtgever verboden om gedurende het bestaan van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst op enigerlei wijze, hetzij direct, hetzij indirect, werknemers van Robidus, van aan haar gelieerde (rechts)personen of van (rechts)personen die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst actief te benaderen met als doel de werknemer in dienstte nemen of met hen samen te werken.2.Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke indien zij het verbod als bedoeld in lid 1 van dit artikel overtreedt. In dat geval verbeurt Opdrachtgever aan Robidus een direct opeisbare boete van € 25.000,-per overtreding alsmede een direct opeisbare boete van € 2.500,-voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.3.Het vorderen van de boete laat het recht van Robidus om naleving van het verbod te vorderen onverlet.Productvoorwaarden HRControlNetArtikel 15Gebruikers1.In deToegangsautorisatiebenoemt Opdrachtgever een Hoofdgebruiker van HRControlNet. Deze Hoofdgebruiker dient Gebruikers van HRControlNet op te geven in de Gebruikersbeheermodule.2.Robiduszal aan de Hoofdgebruiker een Toegangsmiddel verschaffen. Vervolgens kan de Hoofdgebruiker in de Gebruikersbeheermodule Gebruikers aanmaken. De Toegangsmiddelen worden per e-mail aan deze opgegeven Gebruikers verstrekt door Robidus.3.Opdrachtgever is voor het doen en laten van de (Hoofd)Gebruikers verantwoordelijk en aansprakelijk op dezelfde wijze alsof het Opdrachtgevers eigen doen of laten betreft.4.Opdrachtgever dient (Hoofd)Gebruikers, voor zover dit in het kader van hun bevoegdheden relevant is, op de hoogte te stellen en te houden van de op zijn contractuele verhouding met Robidus van toepassing zijnde Voorwaarden, instructies en adviezen.5.Indien de Gebruikersrechten niet nader zijn gespecificeerd, zijn Gebruikers bevoegd tot inzage in en mutaties van alle gegevens van Opdrachtgever voor zover zij onderdeel zijn van HRControlNet.Artikel 16Toegang en gebruik1.Hoofdgebruiker en Gebruikers hebben toegang tot HRControlNet gedurende de looptijd zoals in de Overeenkomst is bepaald.2.Robidusstelt de voorwaarden vast waaronder (Hoofd) Gebruikers toegang kunnen krijgen tot HRControlNet.3.Robidus kan, onder meer met het oog op de veiligheid, een specifieke vorm van identificatie voorschrijven of nadere eisen stellen.4.Robidus is steeds gerechtigd, na schriftelijke en gemotiveerde toelichting, toegang tot HRControlNet voor (Hoofd)Gebruikers te blokkeren.5.Het wijzigen van de Hoofdgebruiker dient schriftelijk te gebeuren door Opdrachtgever aan Robidus. Hiertoe dient onder andere een nieuweToegangsautorisatiedoor Opdrachtgever ondertekend te worden. Bij het opgeven van dergelijke wijzigingen dient Opdrachtgever rekening te houden met een redelijke verwerkingstijd door Robidus. Hoofdgebruiker kan op elk door hem gewenst moment de gebruikersrechten van één of meerdere Gebruikers intrekken middels de Gebruikersbeheermodule in HRControlNet.
 
Oktober202186.Iedere toegang tot HRControlNet waarbij voor de identificatie gebruik is gemaakt van een Toegangsmiddel, wordt geacht afkomstig te zijn van de houder van dat Toegangsmiddel.7.Robidus heeft het recht HRControlNet van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.8.Robidus behoudt zich het recht voor HRControlNet tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van HRControlNet en webservers van Robidus. Robidus zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Robidus zal wegens zodanige buitengebruikstelling van HRControlNet en de webservers nimmer tot enige schadevergoedingjegens Opdrachtgever gehouden zijn.9.Opdrachtgever bepaalt zelf welke informatie met behulp van HRControlNet wordt opgeslagen en/of uitgewisseld voor zover deze informatie niet door Robidus als resultante van een separate overeenkomst tussen Opdrachtgever en Robidus is verzameld. Robidus kan op verzoek van Opdrachtgever ondersteunen bij het nader verzamelen, beheren of verwerken van informatie voor zover in een (aanvullende) overeenkomst is bepaald.10.Opdrachtgever is te allen tijde eigenaar van de data in HRControlNet en is daarmee verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid daarvan. HRControlNet faciliteert in het bewaren van data conform wettelijke bewaartermijnen.Artikel 17Gebruik Toegangsmiddel1.Een Toegangsmiddel is uniek verbonden aan een natuurlijk persoon. Per Toegangsmiddel is steeds slechts één persoon bevoegd tot gebruik daarvan. Het Toegangsmiddel is niet overdraagbaar en dient geheim te worden gehouden.2.Een (Hoofd)Gebruiker dient zorgvuldig met Toegangsmiddelen om te gaan en dient zich te houden aan de voorwaarden, de aanwijzingen en instructies die op het gebruik van Toegangsmiddelen en de daarmee te verkrijgen toegang tot HRControlNet betrekking hebben. Robidus is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van gebruiksvoorschriften.Artikel 18Melding van incidenten1.Hoofdgebruiker zal Robidusonverwijld op de hoogte stellen van eventuele door Opdrachtgever en/of (Hoofd)Gebruiker ontdekte fouten, nalatigheden of tekortkomingen.2.Als Hoofdgebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Toegangsmiddel of dat van andere Gebruikers is misbruikt of misbruikt zou kunnen worden door onbevoegden, bijvoorbeeld in geval van diefstal of andere onregelmatigheden, is hij verplicht de toegang tot HRControlNet voor deze Gebruiker(s) te blokkeren in de Gebruikersbeheermodule.3.Betreft het Toegangsmiddel van de Hoofdgebruiker, dan dient Opdrachtgever en/of Hoofdgebruiker hiervan ogenblikkelijk schriftelijk melding aan Robidus te doen. Robidus zal na melding zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om misbruik te voorkomen.Artikel 19Technische Infrastructuur1.Robidus is niet verantwoordelijk voor en draagt niet het risico van de niet onder haar beheer staande technische infrastructuur die nodig is voor de communicatie met HRControlNet, zoals het telefoonnet, internet en de apparatuur van internet providers.2.Robidus zal zich inspannen om de infrastructuur, voor zover die wel onder haar beheer valt, zodanig beschikbaar te houden dat Opdrachtgever in staat is tot elektronische communicatie. Robidus geeft evenwel geen garantie voor de daadwerkelijke beschikbaarheid en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid, behoudens het geval van grove nalatigheid. Artikel 20 Beëindiging1.Robidus kan het gebruik van Toegangsmiddelen voor toegang tot HRControlNet terstond blokkeren:a.indien Opdrachtgever failliet gaat, surséance van betaling aanvraagt, dan wel hij op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen of inkomen geheel of gedeeltelijk verliest;b.indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van verplichtingen;c.indien de relatie tussen Opdrachtgever en Robidus wordt beëindigd;d.bij een redelijk vermoeden van misbruik.
 
Oktober20219Artikel 21Overige product bepalingen1.Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Robidus Opdrachtgever daarvan voorafgaand aan de wijziging op de hoogte stellen. Omdat HRControlNet aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Robidus is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van HRControlNet.2.Robidus zal in geval van toevoeging van functionaliteiten en/of modules Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever deze nieuwe functionaliteiten en/of modules wenst te gaan gebruiken, zal dit worden vastgelegd in een aanvullende dan wel separate Overeenkomst.3.Met uitzondering van de gebruikersrechten, heeft Opdrachtgever geen ander recht met betrekking tot HRControlNet. HRControlNet zal te allen tijde het exclusieve eigendom van Robidus blijven.4.Opdrachtgever mag met HRControlNet niet zelf als aanbieder van HRControlNet gaan fungeren.5.De kosten van telecommunicatie en andere kosten omgebruik te maken van HRControlNet zijn niet voor rekening van Robidus.6.Robidus zal Opdrachtgever op afstandondersteunen bij het gebruik van HRControlNet. Robidus zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot HRControlNet en betreft geen administratieve adviezen of adviezen anderszins.7.Robidus behoudt zich het recht voor om data van Opdrachtgever geanonimiseerd en niet herleidbaar te bewaren en gebruiken voor statistische en onderzoeksdoeleinden.Artikel 22Slotbepalingen1.Op deze algemene voorwaarden, een aanbod van Robidus en de overeenkomst tussen Robidusen Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.2.In het geval de inhoud van de overeenkomst tussen Robidus en Opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 3.In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert altijd de Nederlandse tekst.4.Robidus is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het moment waarop Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft ontvangen en zij daartegen niet binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden heeft geprotesteerd.